X
×

Fout

[Joomlashack License Key Manager] Joomlashack Framework not found

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.1. Opdrachtgever: de wederpartij van Webdesign&Meer

1.2. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk, telefonisch of per e-mail  bevestigd, van levering  van één of meer producten of diensten van Webdesign&Meer.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes en alle door Webdesign&Meer  gesloten overeenkomsten en verrichte   diensten.


2.2. Door de bevestiging per mail of enigerlei schriftelijke bevestiging verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden 
  van Webdesign&Meer en dat hij met deze Algemene voorwaarden akkoord gaat die op de website staat .


2.3. Verandering van deze algemene voorwaarden, dan wel afwijkingen op  specifieke onderdelen van de overeenkomst binden Webdesign&Meer alleen dan, indien deze veranderingen of afwijkingen schriftelijk bevestigd zijn door Webdesign&Meer.

2.4. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Webdesign&Meer niet bindend en niet van toepassing.

Artikel 3: Offertes
3.1. Per opdracht zal Webdesign&Meer een offerte uitbrengen. In deze  offerte wordt de inhoud van het project  beschreven en zullen de  kosten zo precies mogelijk worden geraamd.

3.2. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. De prijzen opgegeven in een offerte zijn geldig voor een in de offerte bepaalde duur. Indien er geen duur wordt vermeld in de offerte is deze 14 dagen geldig.

3.3. Alle offertes van Webdesign&Meer zijn geheel vrijblijvend, tenzij anders en schriftelijk is overeengekomen.

3.4. Webdesign&Meer verzendt alléén offertes via e-mail, de opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het uitprinten hiervan.

Artikel 4: Website of Webshop
4.1. Bij acceptatie en voor aanvang van de te leveren dienst zal de opdrachtgever 25% van de overeengekomen prijs betalen. Direct na oplevering van de website(s) betaald de opdrachtgever het resterende overeengekomen bedrag, uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening. Jaarlijkse nota’s worden binnen de afgesproken betalingstermijn betaald doch uiterlijk 14 dagen na dagtekening van de factuur. Maandelijkse facturen worden via een Automatische incasso geïnt, te factureren vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn content heeft aangeleverd, of de hosting is aangevangen.


4.2. Na het goedkeuren van de eerste opzet van de website of webshop is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.

4.3. Indien de opdrachtgever tijdens de uitvoering van het lopende contract nieuwe wensen uit, welke buiten de gemaakte afspraken vallen, worden deze aangemerkt als zijnde een nieuwe opdracht. Webdesign&Meer behoudt zich het recht voor om de uitvoering van deze nieuwe wensen uit te stellen totdat eerdere overeenkomsten afgehandeld zijn.

4.4. De opdrachtgever verplicht zich alle gegevens die Webdesign&Meer  nodig heeft ten behoeve van het bouwen van de overeengekomen website, op verzoek, ter hand te stellen van Webdesign&Meer en staat in voor de juistheid en volledigheid hiervan. Heeft de opdrachtgever binnen een periode van 4 weken niet aan dit verzoek voldaan dan stopt Webdesign&Meer haar werkzaamheden en is het restant van de overeengekomen hoofdsom direct opeisbaar.

4.5. Het materiaal (teksten, foto’s, grafisch materiaal) welke door opdrachtgever aangeleverd wordt aan Webdesign&Meer is eigendom van opdrachtgever. De opdrachtgever mag geen gebruik maken van materiaal dat zou indruisen tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. Webdesign&Meer is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortspruiten uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de content (inhoud, zoals tekst) op zijn/haar website en Webdesign&Meer kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

4.6. Webdesign&Meer behoudt alle rechten van intellectuele eigendom krachtens de overeengekomen ontwikkelde website,of webshop evenals voorbereidend materiaal. De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden of anderzijds uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal de opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen, kopiëren of oneigenlijk gebruiken op straffe van een nader te bepalen genoegdoening.

4.7. Webdesign&Meer is gerechtigd de website of webshop van opdrachtgever te gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken.

Artikel 5: Browser Compatibiliteit
5.1. Voor websites / webshop draagt Webdesign&Meer de zorg voor dat alle pagina’s correct worden weergegeven in de meest populaire browsers (Firefox, Google etc), maar Webdesign&Meer is niet verantwoordelijk voor afwijkingen en verschillen tussen de verschillende browsers mbt weergave en kleuren. Webdesign&Meer garandeert op generlei wijze dat het door Webdesign&Meer gemaakte ontwerp door alle browsers op dezelfde manier wordt weergegeven.

Artikel 6: Onderhoud Website of Webshop
Deze voorwaarden gelden voor ontwerp en onderhoud van een bestaande website of webshop.


6.1. Met onderhoud van de website of webshop wordt bedoeld het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen informatie van de opdrachtgever op bestaand pagina's van de website of webshop nadat deze website of webshop is opgeleverd en afgeleverd aan de  opdrachtgever.


6.2. Voor het uitvoeren van onderhoud aan, en het maken van nieuwe pagina's voor een website of webshop geldt een tarief conform de aangeboden offerte van Webdesign&Meer.

6.3. Klein onderhoud, het wijzigen van woorden, korte teksten en dergelijke, wordt tot 2 weken na oplevering van een nieuwe door Webdesign&Meer geleverde website gratis uitgevoerd mits de opzet en inhoud van de website of de diverse onderliggende pagina's op  hoofdlijnen identiek blijven.

Artikel 7: Levering en Levertijd
7.1. De opgegeven of overeengekomen levertijden gelden steeds bij benadering.

7.2. De oplevering van een website of webshop geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal door opdrachtgever.

7.3  Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Webdesign&Meer zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht.

Artikel 8: Overmacht
8.1. In geval van overmacht is Webdesign&Meer gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.

8.2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd .

8.3. Webdesign&Meer isniet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hosting provider, domein naam registrant of anderen waarop Webdesign&Meer geen invloed kan uitoefenen. Indien zulks gebeurtenis plaatsvind verwijst Webdesign&Meer naar de Algemene Voorwaarden van desbetreffende derden.Artikel 9: Geheimhouding
9.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 10: Prijzen
10.1. Alle op de Webdesign&Meer website of webshop genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

Artikel 11: Betaling
11.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen betalingen binnen 14 dagen te geschieden.

11.2. De opdreachtgever ontvangt een factuur per e-mail. Deze dient door de opdrachtgever uitgeprint te worden voor zijn eigen boekhouding .

Artikel 12: Eigendomsrecht
12.1. Webdesign&Meer behoudt zich het eigendom voor van alle afgeleverd en nog af te leveren goederen en websites,/ webshop totdat de koopprijs voor al deze goederenen/of websites / webshop geheel is voldaan.

 Artikel 13: Privacy bepalingen
13.1. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Webdesign&Meer  verstrekt deze informatie,naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nimmer aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven schriftelijke toestemming.

 

Artikel 14: Aansprakelijkheid

14.1 Indien Webdesign&Meer  aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

Webdesign&Meer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Webdesign&Meer is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Indien Webdesign&Meer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Webdesign&Meerbeperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Webdesign&Meer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Webdesign&Meer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Webdesign&Meer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Webdesign&Meer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Webdesign&Meer

 

Artikel 15: Privacybeleid

 Klanten die via Webdesign&Meer hosten geven daarmee toestemming dat hun gegevens ook bekend zijn bij Hoster Webdolid.BE.

Alexandra Berkvens & Eugenie Duynstee

Diensten die we leveren

Modx, Wordpress en Joomla

Responsive Webdesign

De online business is enorm gegroeid en daarbij ook de toename van het gebruik van tablets en mobile telefoons. Een website die niet goed werkt op alle devices worden o.a. door google niet goedgekeurd. Dit is een belangrijk onderdeel van uw website.

Responsive Webdesign

CMS

CMS staat voor Content Management System en betekent inhoudsbeheersysteem. Hiermee kunnen mensen die weinig technische kennis hebben op een  eenvoudige en snelle manier zelf teksten, foto's en documenten aanpassen waar men zich ook maar bevindt.

CMS

Website

Wij ontwikkelen of bouwen uw huidige website om naar een mooie Joomla, Wordpress of ModX website, optimaliseren de snelheid van uw website en zorgen ervoor dat Google u hoog opneemt in zijn zoekresultaten, alsook CMS en Responsive design.

Website

Grote Ambities, Klein Budget

Wij hebben een motto, en dat motto willen we graag met u delen.

Grote ambities, klein budget, voor het maken van uw website als klant. Onze Focus is hierop gericht. Wij zijn gespecialiseerd in het MKB, ZZP'er, zakelijk of particulier.

Grote Ambities, Klein Budget

Zoekmachineoptimalisatie

Een website vinden op het internet is zo gebeurd, maar hoe wordt uw website gevonden! Hiervoor bestaan richtlijnen, zowel aan de backend (bouwgedeelte), die wij voor onze rekening nemen. Maar ook aan de frontend (tekst), waarvoor wij u instructies zullen geven.

Zoekmachineoptimalisatie

Logo Design

Met kleine simpele logo's en banners kunnen wij u helpen. Wenst u echter een complete huisstijl dan werken wij samen met gespecialiseerde partners.  Ook hier geldt grote ambities, klein budget. 

  

Logo Design

Portfolio

en Overige

Ons team

Wij zijn een team die mooie websites bouwen

  • Ons team?
  • Foto Webdesign en Meer Maastricht

Webdesign&Meer vindt zijn oorsprong in september 2014. Eugenie ging een cursus volgen om haar eigen website te bouwen en Sandra sprong in de auto en ging met haar mee. Vanaf dat moment zijn we niet meer te stuiten. Via de social media zochten we onze eerste klanten en die kwamen. In eerste instantie als eindexamenprojecten. Het enthousiasme groeide, de samenwerking groeide, de creativiteit groeide! Dit resulteerde zich in een heuse VOF Webdesign&Meer, officieel gestart vanaf mei 2015. Onze slogan "Grote Ambities, Klein Budget" heeft de achterliggende gedachte dat wij uw ambities vertalen in de website tegen een minimaal budget. Doordat wij als team klein zijn, zijn er korte lijntjes, een persoonlijke aanpak en weinig overhead.  

Ons Team

Lees meer over onze achtergrond

Alexandra

Alexandra

Web Designer

Berkvens

Berkvens

Kunstenares

Eugenie

Eugenie

Web Designer

Duynstee

Duynstee

Fotograaf

CONTACT

Gebruik onderstaand contactformulier om ons een email te sturen

Neem contact op met ons

U kunt het formulier gebruiken voor meer informatie of een offerteaanvraag. Uiteraard kan u ook ons emailadres gebruiken of bellen

Webdesign&Meer
Eugenie: +31 6 54271696 Sandra: +31 6 52452818